Các ban chuyên môn

BAN ĐỐI NGOẠI

Họ và tên Chức danh trong Hội
1 TS. Nguyễn Văn Tình Trưởng ban
2 TS. Chu Đức Tính Phó trưởng ban
3 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Ủy viên
4 Đ/c Nguyễn Thị Lan Ủy viên
5 TS. Hoàng Thị Điệp Ủy viên
6 Đ/c Hoàng Hữu Lượng Ủy viên

BAN KINH TẾ

Họ và tên Chức danh trong Hội
1 ThS. Tô Vân Động Trưởng ban
2 ThS. Trịnh Thanh Giảng Phó trưởng ban
3 Đ/c Bùi Thị Hằng Phó trưởng ban
4 Đ/c Nguyễn Thị Tâm Phó trưởng ban
5 Đ/c Nguyễn Văn Lộc Ủy viên
6 Đ/c Vũ Dũng Tiến Ủy viên
7 Đ/c Đào Thị Liên Hương Ủy viên
8 Đ/c Huỳnh Phước Huệ Ủy viên

 

BAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Họ và tên Chức danh trong Hội
1 TS. Lê Thị Minh Lý Trưởng ban
2 KTS. Lê Thành Vinh Phó trưởng ban
3 TS. Đặng Kim Ngọc Ủy viên
4 ThS. Đoàn Bá Cử Ủy viên
5 ThS. Triệu Văn Hiển Ủy viên
6 Đ/c Đào Thị Liên Hương Ủy viên

BAN DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

Họ và tên Chức danh trong Hội
1 TS. Nguyễn Thế Hùng Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Thị Tình Phó trưởng ban
3 TS. Phạm Quốc Quân Phó trưởng ban
4 TS. Nguyễn Văn Cường Ủy viên
5 PGS. TS. Trương Quốc Bình Ủy viên
6 Đ/c Hà Phước Mai Ủy viên
7 TS. Nguyễn Doãn Tuân Ủy viên

BAN DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

Họ và tên Chức danh trong Hội
1 PGS. TS. Nguyễn Văn Huy Trưởng ban
2 PGS. TS. Nguyễn Chí Bền Phó trưởng ban
3 Đ/c Hồ Anh Tuấn Phó trưởng ban
4 PGS. TS. Trần Lâm Biền Ủy viên
5 NSND. Trần Bình Ủy viên
6 Nhà thơ Nguyễn Văn Lợi Ủy viên
7 Đ/c Hoàng Thị Hoa Ủy viên