Ban Kiểm tra

 BAN KIỂM TRA

Họ và tên Chức danh trong Hội
1 Đ/c Vũ Xuân Thành Trưởng ban
2 Đ/c Bùi Kim Hồng Phó trưởng ban
3 TS. Trần Văn Ánh Phó trưởng ban
4 Thiếu tướng Lê Mã Lương Phó trưởng ban
5 Đ/c Y Wai By Ă Ủy viên
6 Đ/c Nguyễn Đức Long Ủy viên
7 Đ/c Trần Ngọc Nga Ủy viên
8 Đ/c Trần Thúy Phượng Ủy viên
9 Đ/c Hồ Quang Sơn Ủy viên
10 ThS. Nguyễn Thị Lệ Thu Ủy viên
11 ThS. Trần Quang Toại Ủy viên