Thông tin chung

Hội Di sản Văn hoá Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động nghề nghiệp hoặc có tâm huyết với di sản văn hoá nhằm góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam có tên giao dịch đối ngoại là The Cultural Heritage Association of Vietnam (CHAV).

Hội được thành lập theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ngày 23/4/2004. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước và bảo trợ của Bộ Văn hoá – Thông tin. Hội quan hệ thường xuyên với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Ý tưởng thành lập Hội về bảo tồn di tích và bảo tàng có từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước với việc Vụ Bảo tồn Bảo tàng (nay là Cục Di sản Văn hóa) bắt đầu soạn thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội. Đặc biệt là sau khi Luật Di sản Văn hóa được ban hành, tại nhiều hội thảo và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo các nhà nghiên cứu, những người tâm huyết với văn hóa dân tộc hoạt động trong và ngoài lĩnh vực di sản văn hóa đều thể hiện ý nguyện muốn Hội sớm ra đời. Thế là vào đầu năm 2004, Ban Vận động thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) công nhận.

Đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Danh dự của Hội phát biểu: “… Việc thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, một tổ chức mang tính xã hội-văn hóa, là sự hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Trên cơ sở phân tích những ý kiến đóng góp khác nhau, Ban Vận động đi đến thống nhất trình Nhà nước cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam là Hội xã hội-nghề nghiệp”.

Ngày 23 tháng 4 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Ngày 26 tháng 6 năm 2004, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội, nơi lưu giữ và phát huy giá trị di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thực sự là nơi tập hợp, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức về di sản văn hóa, thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Dù phải tự lo kinh phí và phương tiện hoạt động nhưng bằng tình cảm và tâm huyết với di sản văn hóa dân tộc, đến nay, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có trụ sở làm việc, có Tạp chí ra mỗi năm 12 số và Website về di sản văn hóa.

Tạp chí Thế giới Di sản – Cơ quan ngôn luận của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã vượt qua vô vàn khó khăn để đưa đến công chúng một sản phẩm văn hóa có chất lượng với nội dung phong phú.

Cùng với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Thăng Long – Hà Nội…, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã đóng góp nhiều thành công đáng ghi nhận trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, bảo tồn các giá trị Việt Nam, bản sắc dân tộc Việt Nam.