Xuất bản kỳ 2 hàng tháng Tạp chí Thế giới Di sản

Chuyên mục: Tin hoạt động 16 0

Căn cứ Giấy phép số 1648/GP-BTTTT ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 05 tháng 11 năm 2010 Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ký Quyết định số 37/QĐ-HDSVHVN về việc xuất bản kỳ 2 hàng tháng Tạp chí Thế giới Di sản với tên gọi của ấn phẩm là Vietnam Heritage. Vietnam Heritage xuất bản 12 kỳ (tháng/kỳ) bằng tiếng Anh; khuôn khổ: 21,7cm x 28cm; số trang: 100 trang.

Vietnam Heritage là đơn vị sự nghiệp có thu, trụ sở chính đặt tại 15A/28 Lê Thánh Tôn,  phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; có con dấu riêng và tài khoản riêng bằng tiền Việt Nam và ngoai tệ. Vietnam Heritage hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Di sản, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và trước pháp luật.

Tôn chỉ mục đích hoạt động của Vietnam Heritage là: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Giới thiệu giá trị di sản văn hóa, các công trình nghiên cứu về văn hóa vật thể và phi vật thể; Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế tích cực tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Văn phòng Hội

Add Comment