Thứ ba, 22 Tháng 8 2017
Trang chủ Giới thiệu Văn bản - Quyết định Báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 4 tháng cuối năm 2010


Báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 4 tháng cuối năm 2010 PDF. In Email

HỘI DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI 

                                         Số: 02/NQ-HDSVHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2010


BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 4 THÁNG CUỐI NĂM 2010


I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2009-2014 và Chương trình hoạt động số 01/CTr-HDSVHVN ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; từ đầu năm đến nay, hoạt động của Hội đã đạt được những kết quả như sau:
1. Kiện toàn một số đơn vị trực thuộc Hội
a) Củng cố Văn phòng Trung ương Hội và Tạp chí Thế giới Di sản
- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thu Hà giữ chức Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Trung ương Hội và đồng chí Hoàng Quỳnh Hương giữ chức Thư ký Tòa soạn Tạp chí Thế giới Di sản.
- Bổ sung cán bộ biên tập Tạp chí Thế giới Di sản, cán bộ biên tập chuyên trách theo dõi Trang thông tin điện tử của Hội.
- Nâng cao năng lực làm việc và hiệu quả công tác của từng cán bộ Văn phòng Hội và Tạp chí Thế giới Di sản.
- Tiếp tục kêu gọi, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để xây dựng và phát triển Hội.
b) Kiện toàn Văn phòng đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khu vực phía Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa
- Bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội kiêm Giám đốc Văn phòng đại diện Hội khu vực phía Nam (thay đồng chí Lê Xuân vì lý do sức khỏe); chuyển địa điểm làm việc của Văn phòng đại diện khu vực phía Nam từ 170 Nguyễn Đình Chiểu (Văn phòng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đến địa điểm mới số 497/21 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản Văn hóa. Ban Lãnh đạo mới gồm: TS. Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đào tạo-Bồi dưỡng giữ chức Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Di sản Văn hóa phi vật thể và Cử nhân Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Hội tụ số toàn cầu làm Phó Giám đốc Trung tâm.
2. Thành lập và tiếp nhận thêm một số đơn vị trực thuộc Hội
a) Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Chủ tịch Hội đã ký Quyết định số 12/QĐ-HDSVHVN thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát triển văn hóa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành giữ chức Giám đốc Trung tâm; ThS. Lê Thanh Hải và đồng chí Đinh Việt Chung giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.
b) Ngày 19 tháng 5 năm 2010, Chủ tịch Hội ký Quyết định số 21/QĐ-HDSVHVN tiếp nhận Công ty TNHH một thành viên Tôn tạo phục chế công trình văn hóa Việt, được thành lập theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 0104000605 ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.
c) Ngày 28 tháng 7 năm 2010, Chủ tịch Hội ký Quyết định số 24/QĐ-HDSVHVN tiếp nhận Công ty cổ phần Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt, được thành lập theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 0103020340 ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.
Đến nay, Hội có 8 đơn vị trực thuộc, trong đó có: 3 đơn vị sự nghiệp có thu và 5 doanh nghiệp.
3. Phát triển hội viên và các tổ chức cơ sở trực thuộc
Từ tháng 01 năm 2010 đến nay, Hội đã kết nạp thêm 323 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên 3328 người; thành lập thêm 5 tổ chức cơ sở gồm: Chi hội DSVH Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai; Chi hội DSVH Viện Dân tộc học; Chi hội DSVH Sông Hàn thành phố Đà Nẵng; Chi hội DSVH Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long; Chi hội DSVH Câu lạc bộ Làng nghề truyền thống Tò He, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; nâng tổng số tổ chức cơ sở trực thuộc Hội lên 94 đơn vị.
4. Về công tác văn phòng
a) Văn phòng Hội đã tham mưu cho Thường trực Hội giải quyết có hiệu quả các công việc đối nội, đối ngoại, củng cố và phát triển các tổ chức cơ sở trực thuộc và các hoạt động có liên quan. Văn phòng đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Thường trực, Thường vụ và Ban Chấp hành, giữa Thường trực với các tổ chức cơ sở trực thuộc để giải quyết các vấn đề của Hội.
b) Tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội, Ban Kiểm tra và các ban chuyên môn của Hội và Chương trình hoạt động của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2010.
c) Hoàn tất các công việc sau Đại hội như trình xin phê duyệt Điều lệ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), biên tập và in ấn Kỷ yếu Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ II và Điều lệ Hội (tiếng Anh, tiếng Việt).
d) Được Cục Di sản Văn hóa giới thiệu, Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ “Đề nghị của tổ chức phi chính phủ để được chấp nhận cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể”. Ngày 05 tháng 7 năm 2010, Bộ phận chuyên trách về di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO gửi email thông báo đã nhận được đơn đề nghị của Hội và sẽ xem xét vào kỳ họp thường kỳ lần thứ 5 tổ chức tại Nairobi, Kenya từ ngày 15 đến 19 tháng 11 năm 2010.
5. Công tác tuyên truyền
a) Sau khi kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa, công việc đầu tiên của Trung tâm là phối hợp với Công ty cổ phần Hội tụ số toàn cầu giúp Hội nâng cấp trang thông tin điện tử, xây dựng phiên bản mới website của Hội. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2010, với tinh thần tích cực và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm và Văn phòng Hội, website đã được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào ngày 18/6/2010, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau khi ra mắt bạn đọc, website của Hội đã được nhiều độc giả quan tâm và đồng tình ủng hộ. Hiện nay, quản lý và khai thác website của Hội, về nội dung do Văn phòng Hội và Tạp chí Thế giới Di sản đảm nhiệm (không thành lập tổ chức riêng); về kỹ thuật, Hội đang từng bước đảm nhiệm dần. Bộ phận được phân công theo dõi website của Hội đã phân công công việc cụ thể cho từng thành viên.
b) Tạp chí Thế giới Di sản đã bổ sung và mở rộng các chuyên mục “Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, “Di sản muôn phương”. Tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng các chuyên đề giới thiệu Di sản văn hóa và Tiềm năng du lịch của các vùng, miền trong cả nước. Từ đầu năm đến nay, Tạp chí đã phối hợp với các Sở VHTTDL các tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên…. và các cơ quan, đơn vị: Khu Di tích Kim Liên (Nghệ An), Bảo tàng Cội nguồn (Phú Quốc, Kiên Giang), Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, phân Viện Khoa học Công nghệ xây dựng miền Trung, Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam …Từ tháng 01 năm 2010 đến nay, Tạp chí Thế giới Di sản đã xuất bản hơn 13.000 bản (mỗi tháng/1 kỳ; 1500 bản/ kỳ); phát hành được 35-45%; kinh phí thu được chi phí cho in ấn, nhuận bút tác giả, lương cán bộ, cước phát hành…    6. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phản biện xã hội
a) Tháng 6 năm 2010, Hội đã phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học về “Công tác quản lý lễ hội dân gian”. Hội thảo đã góp phần giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thêm thông tin trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2010. Kết quả của Hội thảo này đã được giới thiệu trên Tạp chí Thế giới Di sản số tháng 7 năm 2010.
b) Hội đã tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết các quy định về lễ hội tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Sau Tọa đàm, Hội đã có văn bản góp ý gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số Cục, Vụ có liên quan.
7. Hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với các tổ chức cơ sở và đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như:
a) Phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Liên Chi hội DSVH Lam Kinh, Thanh Hóa, Công ty Hữu nghị Á Châu đúc 100 Trống đồng theo dự án “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long” dâng tặng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngày 10 tháng 8 năm 2010, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Lễ đúc chiếc trống đồng thứ 100 tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trống đồng có đường kính 60cm, cao 48cm, trọng lượng 60kg/ trống).
b) Tạp chí Thế giới Di sản - cơ quan ngôn luận của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, các nhà khoa học, nhà quản lý…tuyên truyền về những di sản văn hóa tiêu biểu, những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến trên Tạp chí Thế giới Di sản và trên website của Hội từ tháng 3 đến hết năm 2010, nhất là trong dịp tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
8. Hoạt động của các tổ chức cơ sở trực thuộc
a) Nhiều tổ chức cơ sở đã triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động năm 2010 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam như: phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch công tác năm 2010, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền, giới thiệu các di sản văn hóa, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, trong đó có Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, một số chi hội, liên chi hội hoạt động độc lập đã năng động, sáng tạo tổ chức được nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội đối với sự nghiệp di sản văn hóa như: Liên chi hội DSVH Lam Kinh - Thanh Hóa, Chi hội DSVH Hội Chân Tâm, Hội DSVH Thăng Long - Hà Nội…
b) Các công ty trực thuộc Hội tuy còn mới nhưng bước đầu hoạt động có hiệu quả, nhận được nhiều công trình và có sự đóng góp xây dựng Hội.
9. Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra và các ban chuyên môn của Hội
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2014, đến nay, một số ủy viên Ban Chấp hành, Thường trực, Thường vụ Hội đã chủ động tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển Hội, xây dựng và phát triển Tạp chí Thế giới Di sản và trang thông tin điện tử của Hội; một số đồng chí đã chủ động đi kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở, tham gia góp ý kiến về tổ chức và hoạt động để tiến tới xây dựng một số mô hình hoạt động tiêu biểu, nhân rộng cho toàn Hội.
Tóm lại, gần 8 tháng hoạt động, Hội đã làm được một số việc đạt kết quả như trên. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ Hội bằng kinh phí và phương tiện hoạt động để xây dựng và phát triển Hội cũng như Tạp chí Thế giới Di sản và website của Hội trong thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong thời gian tới.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI
1. Đa số các tổ chức cơ sở Hội (trừ các chi hội, liên chi hội độc lập) chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chức mình, đang lệ thuộc vào kế hoạch của cơ quan, đơn vị; lấy việc thực hiện kế hoạch cơ quan, đơn vị làm kết quả công tác của tổ chức mình.
2. Tình trạng hội viên các chi hội không đóng hội phí kéo dài (từ đầu năm đến nay mới có 7 tổ chức cơ sở Hội đóng hội phí là: Hội DSVH Thăng Long - Hà Nội; Chi hội DSVH Bảo tàng tỉnh Bến Tre; Chi hội DSVH Bảo tàng Phòng không - Không quân; Chi hội DSVH Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Chi hội DSVH Bảo tàng Hồ Chí Minh, Liên Chi hội DSVH Lam Kinh - Thanh Hóa; Chi hội DSVH Hội Chân Tâm), có nhiều hội viên từ khi kết nạp đến nay (3-6 năm) chưa đóng hội phí lần nào.
3. Các Ủy viên Ban Chấp hành tham gia công tác Hội chưa đều, các ban chuyên môn của Hội chưa chủ động tổ chức được các hoạt động, chưa xây dựng được quy chế hoạt động, chương trình hoạt động và phân công trong Ban.
4. Trong số những đơn vị trực thuộc Hội, các đơn vị doanh nghiệp hoạt động tương đối đều, có việc làm thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp có thu vì mới thành lập và kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo nên cần có thêm thời gian để ổn định và phát triển.
5. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng và những thông tin cần thiết của các tổ chức cơ sở trực thuộc chưa đảm bảo theo quy định, thậm chí không có báo cáo mặc dù đã được Văn phòng Hội gửi công văn yêu cầu.
6. Các ủy viên Ban Chấp hành chưa thường xuyên liện hệ thông tin với Hội, có những trường hợp thay đổi công tác mà Hội không nhận được thông tin.

III. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2010
1. Tiếp tục các hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội gồm những hoạt động đã thực hiện từ đầu năm đến nay và những hoạt động mới; trong đó có việc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Hiệp hội UNESCO Hà Nội, Liên Chi hội DSVH Lam Kinh - Thanh Hóa, Công ty cổ phần Đầu tư và Truyền thông Kinh Đô đúc 100 trống đồng mang tên “Trống đồng kỷ vật Thăng Long nghìn năm tuổi” để các doanh nghiệp và cá nhân đăng ký làm vật kỷ niệm (trống đồng có đường kính mặt trống 30cm, cao 26cm, hoa văn khắc họa trên trống là 100 con rồng thời Lý).
2. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2010) đồng thời kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh đầu tiên về Bảo tồn Di sản văn hóa, gồm: hoạt động của các tổ chức cơ sở trực thuộc và hoạt động phối hợp của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Truyền thông Kinh Đô sẽ tổ chức “Đêm Di sản” chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa 23-11-2010; trong đó có trao tặng tài trợ (200 triệu đồng) cho Khu Di tích lịch sử Pác Bó nhân dịp kỷ niệm 70 năm Người trở về Tổ quốc, sống và làm việc tại Pác Bó (28-01-1941/28-01-2011).
3. Tiếp tục củng cố và phát triển các tổ chức cơ sở trực thuộc, thành lập thêm các chi hội, liên chi hội, công nhận các hội địa phương mới thành lập, thành lập các công ty, trung tâm trực thuộc Hội và phát triển hội viên.
4. Đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức cơ sở trực thuộc, xây dựng một số mô hình hoạt động tiêu biểu phù hợp với địa bàn và đặc điểm của tổ chức để nhân rộng trong toàn Hội.
5. Tập trung từ nay đến cuối năm thu hội phí của hội viên năm 2010 và truy thu hội phí của hội viên những năm trước chưa đóng.
6. Từ tháng 9-2010 triển khai Đề án Quỹ Di sản Văn hóa để trình phê duyệt vào cuối năm 2010.
7. Xây dựng Đề án tặng thưởng hàng năm của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
8. Triển khai công tác kiểm tra cơ sở của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội; góp phần đẩy mạnh các hoạt động của chi hội, liên chi hội và các đơn vị trực thuộc Hội.
Trên đây là kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 4 tháng cuối năm 2010; xin ý kiến Ban Chấp hành kỳ họp thứ II năm 2010./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ VHTTDL;
- Chủ tịch Danh dự Hội;
- Các Ủy viên BCH;
- Các tổ chức cơ sở Hội;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP TWH.

TM. BAN CHẤP HÀNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
KIÊM TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
quanho_125x125 disan_hanoi

Hỗ trợ tài chính hội

  • Lợi ích của nhà tài trợ
  • Các Dự án cần hỗ trợ
  • Mẫu đăng ký tài trợ
  • Các nhà tài trợ

Để trở thành Hội viên

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.