Hội thảo Công tác quản lý Lễ hội dân gian

Chuyên mục: Hội thảo 9 0

HỘI THẢO CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI DÂN GIAN

Mục đích Hội thảo: đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta hiện nay; Nguyên nhân của những mặt làm được và những mặt hạn chế, tồn tại trong tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta trong thời gian qua; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm góp phần làm tốt hơn nữa công tác tổ chức và quản lý lễ hội trong thời gian tới; Góp phần vào việc chuẩn bị Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác lễ hội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trọng tâm của Hội thảo này tập trung vào việc tổ chức và quản lý lễ hội dân gian.

HỘI THẢO CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI DÂN GIAN

Cơ quan thực hiện: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Thời gian và địa điểm tổ chức: ngày 2 tháng 6 năm 2010 tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thành phần tham dự: đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thanh tra, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Pháp chế; đại diện lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, một số nhà khoa học có liên quan; đại diện một số sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Văn hóa – Thông tin và ban quản lý di tích một số tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

HoithaoLehoidangian_2

Toàn văn Tổng kết Hội thảo

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI –

MỘT VẤN ĐỀ CẤP BÁCH

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ
Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Ngày 2 tháng 6 năm 2010, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo “Công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp”.

Mục đích của Hội thảo là đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta hiện nay; nguyên nhân của những mặt làm được và những mặt hạn chế, tồn tại trong tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta trong thời gian qua; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm góp phần làm tốt hơn nữa công tác tổ chức và quản lý lễ hội trong thời gian tới; trước mắt là góp phần vào việc chuẩn bị Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác lễ hội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào Trung tuần tháng 6 năm 2010. Trọng tâm của Hội thảo này tập trung vào việc tổ chức và quản lý lễ hội dân gian, vì loại hình lễ hội này chiếm tới 88% số lễ hội trong năm và tầm quan trọng của nó đối với đời sống văn hóa của cộng đồng.

Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thanh tra, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Pháp chế; đại diện lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, một số nhà khoa học có liên quan; đại diện một số sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Văn hóa – Thông tin và ban quản lý di tích một số tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao; Hội thảo đã nghe phát biểu khai mạc của GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa – Thông tin; Báo cáo đề dẫn của đồng chí Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ; các báo cáo chuyên đề của Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; Thạc sĩ Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và ý kiến của 12 nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa.

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo khá toàn diện, phong phú cả về lý luận và thực tiễn xung quanh 3 vấn đề thuộc mục đích, yêu cầu của Hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo xin tổng hợp một số nội dung chính như sau:

1. Hội thảo nhất trí khẳng định lễ hội dân gian (truyền thống) là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể, hợp thành kho tàng di sản văn hóa quý báu của dân tộc; là nét đẹp văn hóa được hình thành, bổ sung và phát triển cùng với lịch sử lâu đời của dân tộc; trở thành nhu cầu không thể thiếu được của nhân dân, nhằm thỏa mãn khát vọng về nguồn, nhu cầu văn hóa tâm linh; tăng cường giao lưu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của từng không gian nhất định, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.

Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội dân gian là góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong những năm qua, công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ tư duy nhận thức của các cấp lãnh đạo và toàn xã hội; việc ban hành và thực thi các văn bản quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra lễ hội cho đến việc phục hồi và phát huy có hiệu quả nhiều lễ hội dân gian, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa lễ hội dân gian, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

2. Trong xã hội đương đại, công tác tổ chức và quản lý lễ hội, bên cạnh những mặt làm được, cũng đã và đang nảy sinh nhiều bất cập, nhiều hạn chế và tồn tại. Tình hình đó được phản ánh thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nhiều hội nghị, hội thảo cho đến cả nghị trường của Quốc hội, gây không ít bức xúc trong xã hội. Những bất cập, hạn chế và tồn tại của việc tổ chức và quản lý lễ hội có thể khái quát ở những điểm chính như sau:

Một là, từ chỗ chúng ta có cái nhìn khá dè dặt đối với việc tổ chức lễ hội dân gian trong những năm 50, 60 của thế kỷ trước; những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, lễ hội được tổ chức ngày càng nhiều, tại khắp các địa phương. Theo thống kê bước đầu, hiện nay cả nước có 7.966 lễ hội; bình quân mỗi ngày có tới trên 20 lễ hội. Chúng ta chưa thể đánh giá, kết luận số lượng lễ hội đó là nhiều hay ít. Nếu nhiều mà có hiệu quả tốt thì rất đáng mừng. Vấn đề cần bàn là ở chỗ: cho tới thời điểm này, chúng ta chưa làm rõ được cơ sở khoa học của những lễ hội nào là di sản văn hóa, thực sự có giá trị lịch sử – văn hóa, đảm bảo các tiêu chí cần thiết phục hồi và phát huy.

Hai là, công tác chức, quản lý lễ hội hiện nay ở các địa phương cơ bản giao do ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, phường thực hiện; vai trò quản lý nhà nước của ngành Văn hóa trong quản lý lễ hội chưa thực sự được đề cao.

Việc quản lý di tích gắn với lễ hội chưa có sự thống nhất, cùng một lúc có nhiều chủ thể cùng tham gia như thôn, bản, phường, xã, ban quản lý di tích, nhà chùa, nhà đền, công ty khai thác dịch vụ…

Mô hình tổ chức của các ban quản lý di tích ở các địa phương cũng khác nhau, nơi thì trực thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi lại trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Ba là, với nhiều lý do khác nhau, đã và đang xuất hiện xu hướng nâng cấp lễ hội lên tầm cao hơn như cấp quốc gia, festival; việc áp đặt suy nghĩ chủ quan, đưa các yếu tố hiện đại không phù hợp vào nội dung của lễ hội dân gian, sự can thiệp quá sâu và cụ thể của các cấp chính quyền vào lễ hội… dẫn đến hiện tượng đáng cảnh báo là làm đơn điệu hóa, trần tục hóa, quan phương hóa và thương mại hóa lễ hội…Thực trạng này đang làm giảm đi giá trị chân thực vốn có của lễ hội, làm sai lệch giá trị của lễ hội , làm phai mờ bản sắc văn hóa của lễ hội; thiếu sự tôn trọng đối với chủ thể văn hóa, truyền thống và tập quán của cộng đồng.

Bốn là, ý thức của người quản lý và người tham gia lễ hội còn nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến thái độ và hành vi, ứng xử chưa văn hóa đối với lễ hội và di tích.

Năm là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh và quản lý lễ hội còn phân tán, chưa đầy đủ, chưa theo kịp thực tiễn phát triển lễ hội trong tình hình hiện nay.

3. Những hạn chế và tồn tại nói trên là do các nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Một là, nhận thức của các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý văn hóa và của xã hội về tính chất, đặc điểm, vai trò và vị trí của lễ hội dân gian chưa toàn diện, chưa đầy đủ và thấu đáo, với tư cách lễ hội dân gian là một bộ phận của di sản văn hóa phi vật thể, để có quan điểm và thái độ ứng xử đúng đắn với lễ hội.

Hai là, mặt trái của cơ chế thị trường có tác động không nhỏ đến việc phục hồi và tổ chức các lễ hội, với các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong lễ hội như tệ nạn mê tín dị đoan, đầu cơ trục lợi, buôn thần bán thánh, cờ bạc, trộm cắp…

Ba là, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội chưa theo kịp tình hình thực tiễn, chậm xây dựng và điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, việc thực thi các văn bản của nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội chưa nghiêm.

Bốn là, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, chưa tạo nên sự thống nhất cao trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội.
4. Từ thực trạng và nguyên nhân như đã trình bày trên đây, xuất phát từ yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới; Hội thảo đề xuất và kiến nghị với các cấp quản lý một số giải pháp chính, nhằm góp phần đổi mới một bước công tác tổ chức và quản lý lễ hội trong thời gian tới:
Một là, cần sớm bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, theo hướng phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn; tăng cường vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa các cấp; đi đôi với việc không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo của cộng đồng – chủ thể văn hóa của lễ hội.

Hai là, nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức và quản lý lễ hội cho các cấp chính quyền, cán bộ quản lý văn hóa các cấp và cộng đồng thông qua các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn.

Ba là, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến phù hợp với từng đối tượng để hiểu rõ và nâng cao nhận thức, ý nghĩa và giá trị lịch sử – văn hóa của lễ hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức, quản lý và tham gia lễ hội.

Bốn là, tiến hành kiểm kê khoa học, phân loại, đánh giá một cách nghiêm túc giá trị của các lễ hội, để từ đó lựa chọn, phục hồi, phân cấp, quy hoạch và có biện pháp quản lý lễ hội phù hợp. Việc phục hồi lễ hội phải tuân thủ nguyên tắc và tiêu chí khoa học, với quan điểm xác định lễ hội dân gian là di sản văn hóa.

Năm là, nâng cao năng lực và công tác phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan tới công tác lễ hội như: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam…
Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vai trò phản biện của các nhà khoa học và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan như Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam….

Cần tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề về công tác lễ hội, để bàn sâu về những vấn đề như: mối quan hệ giữa lễ hội và du lịch, thương mại hóa trong lễ hội

Thể thao và Du lịch chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về tổ chức lễ hội để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội.
Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong lĩnh vực tổ chức và quản lý lễ hội.

Trân trọng cám ơn.

Hải Dương, ngày 2 tháng 6 năm 2010

Related Articles

Add Comment