Ban Thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ

Họ và tên Chức danh trong Hội
1 GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu Chủ tịch
2 PGS.TS. Đỗ Văn Trụ Phó Chủ tịch – Tổng thư ký
3 PGS.TS. Đặng Văn Bài Phó Chủ tịch
4 PGS.TS. Phạm Mai Hùng Phó Chủ tịch
5 TS. Lưu Minh Trị Ủy viên – Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội
6 Nhạc sỹ Hồ Hữu Thới Ủy viên – Chánh văn phòng Hội
7 KTS. Phùng Phu Ủy viên
8 Vũ Kim Anh Ủy viên
9 Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên